Polityka Prywatności


Dane osobowe nie są w żaden sposób gromadzone i przechowywane w obszarze strony www.roltechzum.pl

Dane otrzymane od naszych kontrahentów są przechowywane i przetwarzane przez Roltech-ZUM, dane te nie są przekazywane innym firmom, za wyjątkiem wybranych i niezbędnych informacji do wykonania usługi np. dostawa towaru.

Zebrane dane służą do przygotowania ofert, potwierdzeń zamówień, faktur - głównym identyfikatorem kontrahenta jest nr NIP, lub utworzona na bazie nr NIP skrócona nazwa kontrahenta np. w sytuacji, gdy siedziba kontrahenta i miejsce dostawy towaru są różne.

Nr telefonu służy do uzgadniania informacji, gdy nie są one wystarczająco zrozumiałe dla nas lub wymagają doprecyzowania.

Jeżeli nie zgadzasz się na przechowywane i przetwarzane danych przez Roltech-ZUM, to nie wysyłaj  do nas maila.

Ogólne informacje możesz otrzymać w rozmowie telefonicznej, które nie są rejestrowane.

Dane o naszych kontrahentach są uzupełniane - o ile to jest konieczne - o informacje dostępne np. w internecie, w rozmowie telefonicznej, ....

Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.

Klient ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe KLIENT może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane. - obowiazuje od dnia 25.05.2018

Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.